Aandachtspunten bij het (na) isoleren

Het is altijd noodzakelijk dat er eerst een voorafgaande inspectie van de spouwmuur plaats vindt door de installateur. Dit heeft als doel om de haalbaarheid van (na)-isolatie te bepalen en eventuele noodzakelijke voorbereidende werken in kaart te brengen en te overleggen met de eigenaar van het te isoleren object.

   

Belangrijke aandachtspunten voorafgaand aan het isoleren/ voorbereidende werken


Uit de voorafgaande inspectie kunnen vele voorbereidende werken naar voren komen. In het algemeen geldt dat het risico op vochtbelasting/ regenwaterinfiltratie moet worden beperkt. Indien er door de ligging van het object en/of materiaal en/of gesteldheid van het buitenspouwblad  risico bestaat op vochtbelasting/regenwaterinfiltratie dan dient allereerst de regenwerende functie van het buitenspouwblad te worden verbeterd (hydrofoberen/regenwerende bekleding).

Een aantal belangrijke voorbereidende werken (die daarnaast vaak aan de orde zijn) staan hieronder opgesomd.


Rolluikkasten

Rolluikkasten moeten voor de eigenlijke (na)-isolatiewerken permanent afgedicht worden met samendrukbare stroken uit minerale wol, PUR of schuimband. Dit dient in de rolluikkast te worden aangebracht. Spouwborstels zijn onvoldoende geschikt in deze toepassing.


Verticale spouwbegrenzingen

Voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden moet er een verticale spouwafsluiting aangebracht worden ter hoogte van de scheiding tussen de te isoleren en niet te isoleren geveldelen.

Herstellen van scheuren & spouwafdichtingen
bij openingen

Voorafgaand aan het isoleren is het uiteraard van belang dat er geen openingen meer aanwezig zijn naar de spouw. Dit betekent dat eventuele scheuren, gaten en kieren in de (binnen en buiten) gevel en/of open spouwmuur (aan de bovenzijde bij dakrand aansluitingen) dicht gemaakt dienen te worden. Hierdoor wordt voorkomen dat vulmateriaal (tijdens het isoleren en/of op termijn) naar buiten kan treden.

Vervuiling van de spouw

De spouw dient vrij te zijn van vervuiling. Mogelijke vervuiling moet eerst opgeruimd worden alvorens begonnen kan worden met het (na) -isoleren.

Afdichting gevel doorvoeren t.b.v. ventilatie
(wasemkappen, ventilatoren) en
afvoerkanalen (gevelkachels)

Daar waar deze openingen in open verbinding met de spouw staan, moet de spouw ter plaatse van de openingen worden afgedicht. Het afdichten dient een tweeledig doel: enerzijds om te voorkomen dat de doorvoeropeningen door isolatiemateriaal worden verstopt en daardoor niet meer kunnen functioneren en anderzijds om te belemmeren dat langs geveldoorvoeren isolatiemateriaal zou kunnen uittreden. Na het beëindigen van de isolatiewerkzaamheden moet het functioneren van de ventilatie- of afvoerkanalen worden gecontroleerd.

open spouw

Een open spouw dient vooraf te worden dichtgezet met stroken minerale wol.

Gehele gevels met een dampremmend buitenspouwblad

Gehele gevels met een buitenspouwblad van stenen met een hoge weerstand tegen dampdoorgang (bijv. geglazuurde baksteen of geglazuurde verblendsteen, tegels, mozaïekwerk e.d.) of gevels voorzien van een sterk dampremmende afwerklaag (dichte verflagen, dicht buitenpleisterwerk enz.), mogen, in verband met het verhoogde risico op vorstschade, niet worden geïsoleerd. Dampopen afwerklagen vormen geen bezwaar.

 

Het vervangen van vensters of het maken van een doorvoer ná het aanbrengen van de na-isolatie


Wilt u gevelelementen, zoals ramen en deuren, vervangen? Of een doorvoer maken, bijvoorbeeld voor het installeren van airconditioning? Dan is het verstandig om dat te doen vóórdat de spouw is na-geïsoleerd met Neopixels. Als de na-isolatie al is aangebracht, kunt u de volgende stappen nemen om ervoor te zorgen dat de isolatie intact blijft.

Lees meer

Neopixels België
www.neopixels.be

© Copyright 2013 Neopixels Insulation BV • Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Neopixels. Neopixels en Neofixx zijn geregistreerde merknamen van Neopixels Insulation bv. Neopor en BASF zijn geregistreerde merknamen van afdelingen of verbonden bedrijven van BASF. Alle merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.